Forbehold og betingelser for overføring til vaskerikonto

Disse vilkårene gjelder for bruk (Brukeren) av webportal levert av Pay per wash Norway AS (heretter omtalt som PPW) og utstedelse og bruk av vaskekort utstedt av PPW (heretter omtalt som Tjenesten).

PPW ivaretar administrasjonen av vaskeriet i den eiendommen Brukeren bor i (heretter omtalt som Vaskeriet) og Tjenesten tilbys som følge av dette. Avtale om bruk av Tjenesten inngås mellom Brukeren og VD og omfattes av disse vilkårene (heretter omtalt som Avtalen). Bruk av Vaskeriet er et anliggende mellom Brukeren og hjemmelshaver av Vaskeriet og Brukerens benyttelse av dette er således i det hele underlagt Brukerens avtale med hjemmelshaver, så som ordensregler, leieavtaler, forskrifter og vedtekter.

Brukeren godtar ovennevnte vilkår for bruk av Tjenesten, som inkluderer:

  1. Betalingsordning ved bruk av vaskekort.
  2. Reservering av vasketider Bruk av Tjenesten er gratis, med unntak av utstedelse i forbindelse med tapte vaskekort, samt overføring med visse kredittkort som er underlagt et gebyr.

Generell informasjon om Tjenesten

Det er et vilkår for bruk av Tjenesten at Brukeren er over 18 år gammel og er bosatt i eiendommen der Vaskeriet finnes, og at hjemmelshaver av Vaskeriet har inngått avtale med PPW om administrasjon av dette.
Brukeren skal på webportalen opprette en brukerkonto (heretter omtalt som Kontoen) med brukernavn og passord, som er strengt personlige og ikke skal videreformidles eller utleveres til andre, da det kan føre til misbruk av Tjenesten.
Bruk av Tjenesten er på eget ansvar. PPW er ikke ansvarlig for misbruk og annen uautorisert bruk av Brukerens Konto og / eller vaskekort. Oppdager Brukeren misbruk, skal Brukeren umiddelbart rapportere dette til PPW.
PPW kan kun holdes ansvarlig hvis PPW har handlet med forsett eller grov uaktsomhet.
PPW’s ansvar er da begrenset til det maksimale innestående beløp på Brukerens Konto, dvs. NOK 2999,00 og kun dokumenterte direkte tap erstattes. PPW kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte tap og følgeskader.

Brukeren kan i henhold til Personopplysningsloven få full tilgang til sine opplysninger, samt fremsette innsigelse mot videre behandling. Opplysninger i forbindelse med innbetaling på vaskekort (kjøp) lagres av PPW i 2 år for å sikre forsvarlig behandling ved eventuelle reklamasjoner.

Vaskekort

Når Brukeren har registrert seg på webportalen, utleverer PPW en vaskebrik, som kan benyttes til betaling i Vaskeriet.
Vaskekortet er personlig og tilknyttet Brukerens Konto. Det er Brukerens ansvar å oppbevare vaskekortet forsvarlig, da unnlatelse her kan gjøre det tilgjengelig for andre og medføre misbruk, som Brukeren selv hefter for.
Brukeren bærer således det hele og fulle ansvaret for bruk av vaskekortet.

Innbetaling

For at vaskekortet kan benyttes til betaling, må det settes inn penger på Brukerens Konto.
Alle innbetalinger skjer i norske kroner (NOK). Det kan betales med de mest vanlige betalingskort. Maksimal saldo kan være kr 2999,00.
Alle innbetalinger overføres til PPW. Innbetalinger trekkes ikke fra Brukeren før innbetalingen registreres på Brukerens Konto. Ved betaling med MasterCard, Eurocard eller Diners kommer beløpet automatisk på det neste kontoutdrag fra kortutstederen, på nøyaktig samme vis som det aktuelle kredittkortet ellers benyttes.
PPW overfører månedlig betalingene til hjemmelshaver av Vaskeriet i overensstemmelse med den inngåtte avtalen mellom PPW og hjemmelshaver av Vaskeriet.

Sikkerhet i forbindelse med innbetaling

PPW benytter sikkerhetsprotokollen SSL, som krypterer informasjon mellom en Internett-leser (kortholder / betaleren) og en Internett-server (forretningen / betalingsmottaker). Det betyr at opplysningene som avgis ved betaling med kort, beskyttes under overføringen fra Brukerens datamaskin videre til PPW. Som krypteringsform ved elektronisk handel, er SSL alminnelig utbredt og betraktes som en meget sikker løsning.
PPW registrerer ved innbetalingen Brukerens navn, adresse og e-postadresse, samt kortopplysninger - kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode. Opplysningene sendes kryptert til PPW - det kan verifiseres ved at det i Internett-leseren er en gul hengelås tilstede. 
PPW benytter kun Brukerens opplysninger til å informere Brukeren hvis uforutsette problemer med transaksjonen skulle oppstå. Dessuten sender PPW, etter transaksjonen, en kvittering til den e-postadresse som er oppgitt.

Levering og angrefrist

Bindende avtale om overføring er inngått når Brukeren har mottatt en kvittering på e-post, og overføringen kan deretter ikke avbrytes eller reverseres. Kvitteringen inneholder blant annet et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, betalingsmetode, samt en oversikt over det overførte beløpet.

Bruk av vaskekortet

Vaskekortet kan anvendes til betaling for vask i Vaskeriet. Dette skjer via den kortleser som er installert i Vaskeriet. Brukeren registrerer seg i Vaskeriet ved bruk av vaskekortet og prisen for den ytelsen Brukeren benytter seg av i Vaskeriet, trekkes fra Brukerens Konto.
VD er ikke ansvarlig overfor Brukeren for de ytelser som benyttes i Vaskeriet, herunder om kortleseren fungerer korrekt, og har ingen innflytelse på prisfastsettelsen i Vaskeriet.
Vaskekortet kan kun benyttes i Vaskeriet. 
Brukeren kan når som helst via innlogging til webportalen, bestille en utskrift over sitt forbruk under en gitt periode.

Bortkomne vaskekort

Brukeren skal anmelde tap av vaskekort snarest mulig til PPW, som straks sperrer kortet.
Nytt vaskekort kan bestilles via webportalen. Utstedelse er underlagt et gebyr, som er opplyst på webportalen.

Reservering av vasketider

Det er mulig via webportalen å reservere eller avreservere tid (maskin) i Vaskeriet. PPW kan imidlertid ikke garantere at maskinen de facto er til rådighet på det aktuelle tidspunktet.

Avtalens opphør og tilbakebetaling

Avtalen opphører automatisk dersom PPW’s avtale med hjemmelshaver av Vaskeriet opphører. I så tilfelle refunderes eventuelle innestående beløp, uten drøysmål eller gebyr, til Brukeren. Brukeren mottar i videst mulig omfang forutgående varsel om dette.
Avtalen opphører automatisk når Brukeren flytter fra eiendommen. Hvis det er en positiv saldo på Brukerens vaskekort er Brukeren berettiget til, etter anmodning innenfor ett år etter Avtalens opphør, å få overskytende beløp utbetalt, med fradrag av et ekspedisjonsgebyr på kr 50,00. Gebyret reguleres årlig i henhold til utviklingen i den norske konsumprisindeksen (KPI).
Brukeren kan til enhver tid si opp Avtalen og anmode om tilbakebetaling av saldo, jf. forrige avsnitt. Hvis Brukeren ønsker å inngå ny Avtale, uten å ha vært fraflyttet eiendommen i mellomtiden, vil utstedelse av nytt vaskekort være underlagt samme gebyr som ved tap av vaskekort.

Hvis Brukeren misligholder denne Avtalen, herunder i tilfelle der det konstateres misbruk av vaskekort og/eller Brukerens Konto, er PPW berettiget til å bringe Avtalen til opphør uten nærmere varsel, samt sperre Konto og vaskekort. Det samme gjelder hvis Vaskeriets hjemmelshaver anmoder PPW til å iverksette opphør av Avtalen.

Gjeldende lov og domstoler

Ved tvister under disse vilkår kan hver av partene bringe saken inn for de alminnelige domstoler i Norge. Partene aksepterer Oslo tingrett som verneting.

eller

Gjeldende lov og verneting

Ved tvister under disse vilkår kan hver av partene bringe saken inn for de alminnelige domstoler i Norge.

Informasjon om leverandøren av Tjenesten:

Pay per wash Norway AS

Postbox 1964 Vika 0125 Oslo

Norway

Org. nummer 916 134 282

Tlf. +45 97145462

Spørsmål kan rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Maj 2016